-

Finale NotePad 2008 lühijuhend

Vt. ka Lühisõnastikku

Tähtsamad menüükäsud:

File - failioperatsioonid:

 • New... - uue faili loomine, käivitatakse Wizard e. nn. “võlur”, mis koosneb kolmest aknast:
  • pealkirja (Title), helilooja (Composer) ning paberi suuruse (Page Size, meil peaks see enamasti olema A4 e. 210x297 mm) ja asendi (Portrait vs. Landscape) määramine;
  • noodiridade määramine: vasakul pillirühmad, keskel konkreetse rühma variandid, viimasest saab nupuga Add konkreetset varianti noodilehele lisada, nupuga Remove seda aga kustutada:
  • taktimõõdu (Time Signature), võtmemärkide (Key Signature) ja laadi (major  / minor) ning taktide arvu määramine määramine:
 • Open... - faili avamine;
 • Close - faili sulgemine;
 • Save ja Save As - faili salvestamine programmi enda formaati (faililaiendiks *.mus) või MIDI-failiks (faililaiendiks *.mid);
 • Page Setup - paberi suuruse määramine;
 • Print... - noodi väljatrükk;
 • Exit - programmi sulgemine.

Edit - redigeerimismenüü:

 • Undo - viimasena antud käsu tühistamine;
 • Redo - tühistatud käskude uuesti andmine;
 • Select All - kogu nooditeksti märkimine (sõltuvalt valitud tööriistast);
 • Cut - märgitud osa lõikamine mälupuhvrisse (Clipboard);
 • Copy - märgitud osa kopeerimine mälupuhvrisse;
 • Paste - mälupuhvris oleva lisamine uude kohta;
 • Paste Multiple... - mälupuhvris oleva lisamine mitmekordselt (... Times) või teose lõppu (To the end of the score):
 • Clear All Items - kogu märgitud osa kustutamine;

 • Remove Manual Slur Adjustments - käsitsi muudetud kaarte algse kuju taastamine;

 • Add Measures - taktide lisamine teose lõppu;

 • Insert Measure Stack ... - taktide lisamine teose keskele;
 • Delete Measure Stack - märgitud taktide kustutamine üle kõigi ridade;
 • Measurement Units - kasutatavate mõõtühikute määramine (Inches - tollid, Centimeters - sentimeetrid).

View - vaatemenüü:

 • Redraw Screen - ekraanipildi värskendamine (juhuks, kui noodipilti ei näidata kohe pärast muutmist korrektselt);
 • Zoom to... - ekraanipildi suuruse muutmine.

Options - programmi häälestamine:

 • Measurement Units - kasutatavate mõõtühikute määramine (Inches - tollid, Centimeters - sentimeetrid);
 • Select Default Fonts - vaikimisi tekstishriftide määramine.

Document:

 • Select Default Fonts - vaikimisi tekstišriftide määramine;
 • Display in Concert Pitch - transponeeritavaid pille näidatakse in C.

MIDI - MIDI-ga seotud toimingud:

 • MIDI Setup... - MIDI sisendi ja väljundi valimine;
 • MIDI Thru - sisendist tuleva MIDI-signaali saatmine otse väljundisse;
 • Quantization Settings... - importimisel väikseima noodipikkuse määramine (Smallest Note Value - lühima noodi väärtus, Tuplets - rütmigruppide lubamine, Tie Syncopations - sünkoobi lubamine);
 • Enable Human Playback - “inimliku” mahamängimise imiteerimine;
 • Set Panning - panoraami automaatne seadistus (kuuldepildis asuvad instrumendid "õiges kohas");
 • All Notes Off - pärast mahamängimise peatamist ekslikult kõlama jäänud nootide vaigistamine;
 • Start Playback - mahamängimise alustamine;
 • Stop Playback - mahamängimise peatamine.

Window - aknamenüü:

 • Instrument List - kasutatavate muusikainstrumentide nimekiri:
 • Playback Controls - mahamängimise tööriistariba näitamine või peitmine;
 • ... Palette - vastavate tööriistaribade (vt. allpool) näitamine või peitmine;
 • Cascade / Tile - dokumendiakende paigutuse määramine.

Help - abiinfo:

 • Table of Contents - abiinfo sisukord;
 • Tutorials - programmi õpetus;
 • Keyboard Shortcuts - lühikäsud klaviatuuri abil.

Tööriistade valimisega võib tekkida lisamenüüsid, neist lähemalt vastava tööriista juures.

 

Tööriistaribad (Palette)

File/Edit Palette

  Nuppude ülesanded on sarnased menüüde File- , Edit- ja Help -menüü käskudele (New , Open, Save, Print, Undo, Redo, Help Contents).

Main Tool Palette - põhitööriistad

  • (Selection Tool) - märkimistööriist: näiteks taktide kopeerimiseks ja siirdamiseks (märkida ära vajalik takt ja kasutada vastavalt Edit - Cut või Edit - Copy ja Edit - Paste käske, vt. Edit-menüü) jne.
  • (Key Signature Tool) - helistiku (võtmemärkide ja laadi) määramine. Juhul, kui helistikku peab muutma pärast nootide sisestamist, on oluline, kas olemasolevad noodid transponeeritakse üles või alla (Move existing notes: Up / Down).
  • (Simple Entry Tool) - nootide ja pauside sisestamine ning kustutamine, lisavõimalusi pakub ka tekkinud menüü Simple. Näha on kaks tööriistariba, millelt saab valida vajaliku pikkusega noote (ka punkti), pause, samuti alteratsioonimärke, pidet ja rütmigruppe (duool, triool, pentool jne.):


   • Nootide sisestamiseks tuleb esmalt valida õige pikkus, vajadusel ka alteratsioonimärk, pide ja rütmigrupp kas tööriistaribalt või klaviatuuri abiga (vt. Help - Keyboard Shortcuts), seejärel teha õiges kohas noodijoonestikul hiireklõps;
   • Noote võib lisada ühe vare külge mitu, kuid lisaks sellele on võimalik kasutada ka kuni nelja erinevat kihti (layer), kus ühel noodireal on paralleelselt erineva rütmiga hääled, näit:
   • Mitme kihi jaoks tuleb kasutada programmiakna vasakus all nurgas olevaid nuppe , iga kihi noote näidatakse ekraanil erineva värviga;
   • Kustutuskummi (Eraser) abil saab noote ja pause kustutada;
   • Menüü Simple käske:
    • Check for Extra Notes - kontrollitakse, kas lisatud noodid mahuvad takti;
    • Fill With Rests at End of Measure - tühjaks jäänud takt täidetakse pausidega;
    • Playback Notes on Entry - noodi lisamisel mängitakse maha samal kohal samas reas olevad noodid;
    • Use MIDI Device for Input - MIDI-klaviatuurilt nootide sisestamiseks.
   • (Tuplet Tool) - rütmigruppide (duoolid, trioolid, pentoolid jne.) moodustamiseks siis, kui noodid on juba sisestatud. Selleks tuleb teha loodava grupi esimesel noodil klõps, tekib aken:
     
    Näiteks toodud valiku puhul kirjutatakse kolm kaheksandiknooti kahe kaheksandiknoodi asemele. Saadud grupiga saab hiljem ka edasi opereerida, tehes grupi esimesel noodil klõpsu ning kasutades ruudu- ja rombikujulisi pidemeid (vt. joonis).
   • (Smart Shape Tool) - legato, crescendo, diminuendo ja glissando märkimiseks, eraldi tööriistariba:

    Need on noodimärgid, mille suurust saab programmi kasutaja ise valida. Märgi saamiseks tuleb teha vajalikus kohas topeltklõps, kuid teist klõpsu ei tohi lahti lasta, vaid hoida all ja hiirt lohistada, kuni õige pikkusega kujund on käes. Kujundiga opereerimiseks tuleb teha selle juures olevas ruudus klõps, seejärel saab klahviga Delete kujundi kustutada või tekkinud rombidest lohistades kujundi kuju (järgneva näite puhul alg- ja lõpp-punkti asukohta ning laiust) muuta.

    Legato puhul peab jälgima, et lohistamise ajal muutuks sihtnoot valituks (valge noot mustal taustal, vt. joonis):
   • (Articulation Tool) - kindla kuju ja suurusega märkide lisamine (dünaamika, staccato, fermaat jne.) Klõps noodil, tekkivas aknas valida märk ja vajutada nupule Select.
   • (Repeat Tool) - korduste märkimiseks. Klõps taktis, kuhu on kordusmärki vaja, valida vajalik variant ja vajutada nupule Select:
   • (Lyrics Tool) - laulusõnade kirjutamiseks. Klõps esimese noodi kohal noodijoonestikul, noodi alla tekib kriips, kuhu ilmub trükkimisel tekst. Tekst tuleb trükkida silbitatult, silpide eraldajaks kas tühik või sidekriips. Teksti šrift sõltub menüüs Document - Select Default Fonts - Lyrics tehtud valikust. Jälgige, et kirjutate sõnu õige kihi nootide juurde. Otse nootide alla on võimalik kirjutada vaid ühe salmi sõnad, teised salmid võib lisada tekstitööriistaga (vt. järgmine tööriist) eraldi noodi alla. Teksti kaugust nootidest saab muuta vasakus ääres oleva kolmnurga abil ().
   • (Text Tool) - tekstiplokkide lisamiseks (pealkirjad, autor, leheküljenumbrid jne.), uue teksti trükkimiseks topeltklõps vajalikus kohas. Teksti omadusi (šrift, suurus, stiil, joondamine jne.) saab valida tekkinud Text-menüüst, samuti saab sealt määrata, kas tekstiplokk on kinnitatud takti või lehekülje külge, s. t. kas tekst liigub küljenduse muutudes koos vastava taktiga või jääb alati samale kohale lehekülje peal (vastavalt Text - Assign New Text to Measure / to Page). See tööriist on Finale NotePad’is ainuke, millega saab kirjutada ka akordimärke, need tuleb loomulikult kinnitada takti külge.

Playback Controls

Kirjapandud noodi kuulamiseks, nupud vastavalt Algusesse (Home), Tagasikerimine (Rewind), Lõpeta (Stop), Mängi (Play), Paus (Pause), Edasikerimine (Fast Forward), Lõppu (End). Samuti saab määrata, millist takti mängitakse ja milline on tempo.

Leheküljelt leheküljele liikumiseks on programmiakna vasakus alumises nurgas vastavad nupud (Esimesele leheküljele, Eelmine lehekülg, Järgmine lehekülg, Viimane lehekülg):

Sven Aller, sven@ttc.ee